Zogniskowane wywiady grupowe FGI (Focus group interview)

Zogniskowane wywiady grupowe FGI to jedna z metod badań jakościowych realizowana na wybranej grupie respondentów. Stosowanie tej techniki badawczej opiera się na założeniu, że respondenci w wybranej grupie mają do przekazania wartościowe informacje na tematy związane z założonymi celami badania.

Na czym polegają zogniskowane wywiady grupowe (Badania fokusowe)?

Metoda FGI — zogniskowanych wywiadów grupowych polega na zaproszeniu wybranej niewielkiej grupy respondentów (od 4 do 6, czasami więcej) do specjalnie przygotowanego pokoju do realizacji wywiadów grupowych i przeprowadzeniu spotkania dyskusyjnego na określone wcześniej tematy. Spotkanie prowadzone jest przez wykwalifikowanego moderatora i ma charakter dyskusji, a nie jedynie udzielania odpowiedzi przez respondentów na zadane pytania przez prowadzącego wywiad. Wywiad przebiega według ustalonego wcześniej scenariusza badania grupowego (fokusowego).

Prowadzący wywiad doświadczony moderator w taki sposób prowadzi dyskusję, żeby uzyskać takie informacje od respondentów, na których najbardziej zależy zleceniodawcy badania. Przebieg wywiadów jest bardzo często nagrywany w celu późniejszej analizy jego treści. Dodatkowo zleceniodawcy mogą uczestniczyć w sposób bierny w wywiadzie, obserwując go przez lustro weneckie.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady zogniskowanych wywiadów grupowych

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań jakościowych metodą FGI należy zaliczyć:

 • dynamika grupy podczas wywiadu powoduje, że uczestnicy wywiadu swoimi wypowiedziami stymulują innych uczestników do dyskusji
 • uzyskanie informacji od wielu osób na ten sam temat w tym samym czasie
 • relatywnie niski koszt badania przypadający na jednego respondenta
 • umiarkowana czasochłonność badania z uwagi na kliku osobowe grupy
 • poczucie bezpieczeństwa anonimowości z uwagi na obecność pozostałych respondentów podczas badania

Do wad i utrudnień związanych z realizacją badań jakościowych metodą FGI należy zaliczyć:

 • możliwość wystąpienia negatywnych interakcji pomiędzy uczestnikami wywiadu co wpłynie na jakość uzyskanych wyników
 • stosunkowo wysokie wymagania techniczne i organizacyjne dla badania
 • pozyskane informacje są mniej dogłębne aniżeli w indywidualnych wywiadach grupowych

Co to są badania fokusowe?

Badania fokusowe to metoda badawcza wykorzystywana w naukach społecznych, marketingu, psychologii i innych dziedzinach, które polega na prowadzeniu moderowanej dyskusji grupowej z uczestnikami na określony temat. Metoda ta jest zwykle stosowana do uzyskania pogłębionych informacji na temat opinii, postaw, potrzeb i zachowań ludzi w odniesieniu do konkretnych produktów, usług, idei lub zjawisk społecznych.

Badania fokusowe opierają się na grupowej dyskusji prowadzonej przez moderatora, który zadaje uczestnikom pytnia na temat określonego tematu. Celem moderatora jest wyzwolenie odpowiednich reakcji uczestników (grupa focusowa), co umożliwia zrozumienie ich poglądów i opinii. Badania fokusowe są często nagrywane i/lub obserwowane przez innych badaczy, którzy analizują wyniki i wyciągają wnioski.

Badania fgi są szczególnie przydatne, gdy chcemy zrozumieć bardziej subtelne aspekty opinii, postaw i zachowań ludzi, które mogą być trudne do uchwycenia w innych metodach badawczych. Wywiad fokusowy może pomóc w lepszym zrozumieniu zachowań konsumentów, rozwoju produktów, marketingu, analizie rynku oraz w planowaniu kampanii reklamowych i działań marketingowych.

W badaniach fokusowych istotne jest wybór odpowiedniej grupy badawczej, która reprezentuje grupę docelową badanego produktu, usługi lub zjawiska społecznego. Wyniki badania fokusowego są często uzupełniane przez inne metody badawcze, takie jak ankiety, wywiady lub obserwacje.

FAQ- Popularne pytania

Jak prawidłowo przygotować się do spotkań z uczestnikami podczas przyprowadzania badań fokusowych?

Przygotowanie się do spotkań z uczestnikami podczas przeprowadzania badań fokusowych jest kluczowe dla sukcesu badania. Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo się do tego przygotować:

 • Zdefiniuj cel badania: przed przystąpieniem do przygotowania się do spotkań z uczestnikami, należy dokładnie określić cel badania i pytania badawcze, które badacz chce zbadać. Określenie celu badania umożliwi lepsze dopasowanie pytań do uczestników oraz pomoże w przeprowadzeniu bardziej konkretnych i celowych rozmów.
 • Wybierz odpowiednie narzędzia badawcze: wybierz narzędzia badawcze, które będą najlepiej odpowiadać celom badawczym. Narzędzia te mogą obejmować kwestionariusze, scenariusze, zadania i ćwiczenia, a także inne techniki badawcze, takie jak analiza treści.
 • Zaprojektuj scenariusz badawczy: zaprojektuj scenariusz badawczy, który będzie dostosowany do celów badawczych i pytania badawczego. Scenariusz powinien obejmować nie tylko listę pytań, ale także planowany harmonogram, założenia i cele badania, zasady postępowania i procedury bezpieczeństwa.
 • Przygotuj plan wizualny: przygotuj plan wizualny, który będzie pomagał w prowadzeniu rozmów z uczestnikami. Plan powinien zawierać informacje na temat tego, jakie pytania będą zadawane, w jakiej kolejności, a także informacje na temat czasu trwania i określenia priorytetów.
 • Zapewnij odpowiednie środowisko: zapewnij odpowiednie środowisko, które umożliwi efektywne przeprowadzenie badań fokusowych. Powinno to obejmować wygodne i spokojne pomieszczenie, wolne od zakłóceń i odgłosów, zapewnienie prywatności, wygodne krzesła, dostęp do wody i przekąsek, a także dobrą jakość nagrania i sprzętu audio-wideo.
 • Przetestuj procedury badawcze: przed przystąpieniem do badań, warto przetestować procedury badawcze na kilku uczestnikach, aby upewnić się, że scenariusz badawczy i plan wizualny są odpowiednie i dostatecznie jasne.
 • Dostosuj się do uczestników: pamiętaj, że uczestnicy badania są kluczowymi graczami w procesie badawczym. Dostosuj swoje podejście do uczestników, bądź otwarty na ich sugestie i pytania, a także utrzymuj pozytywne relacje z nimi.
Jaką tematykę badań najczęściej realizuje się za pomocą metody zogniskowanych wywiadów grupowych fgi?

Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) jest często stosowana do badania tematów, które wymagają zrozumienia opinii, preferencji i zachowań grup ludzi. Oto przykłady badań fokusowych, które są najczęściej realizowane za pomocą metody FGI:

 • Badanie opinii na temat produktów lub usług: metoda FGI może być stosowana do badania opinii grupy ludzi na temat produktów lub usług, w celu zrozumienia ich potrzeb i preferencji oraz wyjaśnienia, co jest dla nich ważne przy zakupach.
 • Badanie postaw i zachowań konsumenckich: FGI może być stosowane do badania postaw i zachowań konsumenckich, w celu zrozumienia, dlaczego ludzie podejmują określone decyzje zakupowe, jakie czynniki wpływają na ich decyzje i jakie czynniki decydują o ich wyborach.
 • Badanie preferencji i opinii politycznych: metoda FGI może być stosowana do badania preferencji i opinii politycznych grupy ludzi, w celu zrozumienia ich postrzegania różnych kwestii politycznych i wyjaśnienia, co jest dla nich ważne w kontekście wyborów politycznych.
 • Badanie motywacji i postaw zawodowych: FGI może być stosowane do badania motywacji i postaw zawodowych, w celu zrozumienia, jakie czynniki decydują o wyborze kariery, jakie są preferencje dotyczące pracy i jakie są wyzwania zawodowe, z którymi ludzie spotykają się w swojej pracy.
 • Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów: metoda FGI może być stosowana do badania potrzeb i oczekiwań pacjentów, w celu zrozumienia ich postrzegania usług medycznych i wyjaśnienia, co jest dla nich ważne przy leczeniu i opiece zdrowotnej.

Podsumowując, metoda FGI może być stosowana do badania różnych tematów, które wymagają zrozumienia opinii, preferencji i zachowań grup ludzi, w tym produktów i usług, postaw i zachowań konsumenckich, preferencji i opinii politycznych, motywacji i postaw zawodowych oraz potrzeb i oczekiwań pacjentów.