Indywidualne wywiady pogłębione IDI (in – dept interview)

Indywidualne wywiady pogłębione IDI są samodzielnymi badaniami o charakterze jakościowym, które dostarczają informacji odnośnie subiektywnych ocen i postaw badanych respondentów. Istotą pogłębionego wywiadu indywidualnego jest pozyskanie szczegółowych informacji od jednego respondenta na tematy związane z celem przeprowadzanego badania.

Na czym polegają indywidualne wywiady pogłębione?

Metoda indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI polega na zaproszeniu wybranych do badania respondentów do specjalnie przygotowanego pomieszczenia / studia i przeprowadzeniu szczegółowej rozmowy face to face na tematy związane z celem realizowanego badania. Rozmowa prowadzona jest przez wykwalifikowanego badacza jakościowego z jednym respondentem. Wywiad indywidualny trwa od 45 do 60 minut krótszy i od 90 do 120 minut dłuższy. Wywiady mogą być realizowane w studiach badawczych lub online. Charakterystyka badawcza pogłębionego wywiadu indywidualnego IDI pozwala na poznanie subiektywnego zdania badanego respondenta na przygotowane tematy.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady metody pogłębionych wywiadów indywidualnych

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań jakościowych metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych należy zaliczyć:

 • wysoka jakość wyników badania w związku z pewnością respondenta co do poufności jego wypowiedzi
 • możliwość skupienia uwagi respondenta na badaczu
 • wysoki stopień koncentracji uwagi respondenta na poruszanych kwestiach związanych z problemem badawczym
 • prosta organizacja wywiadu

Do wad i utrudnień związanych z realizacją badań jakościowych metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych należy zaliczyć:

 • relatywnie wysoki koszt badania przypadający na jednego respondenta
 • duże obciążenie czasowe
 • możliwy stres respondenta wywołany obecnością badacza
 • konieczność angażowania dużej grupy badaczy z uwagi na szybkie zmęczenia badacza w trakcie realizacji wywiadu

Zastosowanie metody IDI. Gdzie się sprawdzą indywidualne wywiady pogłębione?

Metoda badań jakościowych w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych znalazła szerokie zastosowanie w badaniach rynku, marketingowych, społecznych i akademickich na potrzeby naukowe. Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich jej zastosowań. Często metodę tę stosuje się do badań zachowania konsumentów wobec produktu, firmy lub określonego wydarzenia. Metodę IDI stosuje się z powodzeniem do badania następujących problemów:

 • badanie postaw np. konsumenckich
 • wprowadzanie produktu na rynek np. opinie potencjalnych klientów
 • badanie skuteczności reklamy
 • pogłębianie wyników uzyskanych we wcześniejszych badaniach np. ilościowych
 • kreowanie nowych idei np. pomysły na ulepszenie produktów