Indywidualne wywiady pogłębione IDI (in – dept interview)

Indywidualne wywiady pogłębione IDI są samodzielnymi badaniami o charakterze jakościowym, które dostarczają informacji odnośnie subiektywnych ocen i postaw badanych respondentów. Istotą pogłębionego wywiadu indywidualnego jest pozyskanie szczegółowych informacji od jednego respondenta na tematy związane z celem przeprowadzanego badania.

Na czym polegają indywidualne wywiady pogłębione?

Metoda indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI polega na zaproszeniu wybranych do badania respondentów do specjalnie przygotowanego pomieszczenia / studia i przeprowadzeniu szczegółowej rozmowy face to face na tematy związane z celem realizowanego badania. Rozmowa prowadzona jest przez wykwalifikowanego badacza jakościowego z jednym respondentem. Wywiad indywidualny trwa od 45 do 60 minut krótszy i od 90 do 120 minut dłuższy. Wywiady mogą być realizowane w studiach badawczych lub online. Charakterystyka badawcza pogłębionego wywiadu indywidualnego IDI pozwala na poznanie subiektywnego zdania badanego respondenta na przygotowane tematy.

INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ Łukasza Kuźmińskiego
Zadzwoń: +48 601 181 398
Napisz: lukasz.kuzminski@inbia.pl

Zalety i wady metody pogłębionych wywiadów indywidualnych

Do zalet i korzyści związanych z realizacją badań jakościowych metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych należy zaliczyć:

 • wysoka jakość wyników badania w związku z pewnością respondenta co do poufności jego wypowiedzi
 • możliwość skupienia uwagi respondenta na badaczu
 • wysoki stopień koncentracji uwagi respondenta na poruszanych kwestiach związanych z problemem badawczym
 • prosta organizacja wywiadu

Do wad i utrudnień związanych z realizacją badań jakościowych metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych należy zaliczyć:

 • relatywnie wysoki koszt badania przypadający na jednego respondenta
 • duże obciążenie czasowe
 • możliwy stres respondenta wywołany obecnością badacza
 • konieczność angażowania dużej grupy badaczy z uwagi na szybkie zmęczenia badacza w trakcie realizacji wywiadu

Zastosowanie metody IDI. Gdzie się sprawdzą indywidualne wywiady pogłębione?

Metoda badań jakościowych w postaci indywidualnych wywiadów pogłębionych znalazła szerokie zastosowanie w badaniach rynku, marketingowych, społecznych i akademickich na potrzeby naukowe. Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkich jej zastosowań. Często metodę wywiadu stosuje się do badań zachowania konsumentów wobec produktu, firmy lub określonego wydarzenia. Metodę wywiadu IDI stosuje się z powodzeniem do badania następujących problemów:

 • badanie postaw np. konsumenckich
 • wprowadzanie produktu na rynek np. opinie potencjalnych klientów
 • badanie skuteczności reklamy
 • pogłębianie wyników uzyskanych we wcześniejszych badaniach np. ilościowych
 • kreowanie nowych idei np. pomysły na ulepszenie produktów

FAQ- Popularne pytania

Jakie korzyści dają zogniskowane wywiady pogłębione uczestnikom?

Zogniskowane wywiady pogłębione (ang. in-depth interviews) są jednym z najważniejszych narzędzi badawczych w naukach społecznych. Oto niektóre z korzyści, jakie może przynieść uczestnikom metoda wywiadu:

 • Możliwość wyrażenia swojego zdania: Zogniskowane wywiady pogłębione pozwalają uczestnikom na swobodne wyrażenie swojego zdania, a także na przedstawienie swojego punktu widzenia w kontekście badanej tematyki.
 • Zapewnienie prywatności i poufności: W zogniskowanych wywiadach pogłębionych uczestnicy mają gwarancję prywatności i poufności, co oznacza, że mogą otwarcie mówić o swoich przemyśleniach, uczuciach i doświadczeniach bez obawy, że zostaną potraktowani z niechęcią lub osądzeni.
 • Możliwość pełnego wyjaśnienia: Zogniskowane wywiady pogłębione pozwalają uczestnikom na pełne wyjaśnienie swoich poglądów, w tym na przedstawienie szczegółów swoich doświadczeń, które mogą być pominięte w innych formach badań, takich jak ankiety.
 • Uczestnictwo w badaniach na tematy, które ich interesują: Zogniskowane wywiady pogłębione dają uczestnikom możliwość uczestniczenia w badaniach na tematy, które ich interesują, a także na wzbogacenie swojej wiedzy na temat badanej tematyki.
 • Dostarczenie cennych informacji badawczych: Uczestnicy zogniskowanych wywiadów pogłębionych mogą dostarczyć badaczom cenne informacje na temat badanej tematyki, co przyczynia się do wzbogacenia wiedzy na temat danego zagadnienia.

Podsumowując, zogniskowane wywiady pogłębione przynoszą uczestnikom wiele korzyści, w tym możliwość wyrażenia swojego zdania, zapewnienie prywatności i poufności, pełne wyjaśnienie swoich poglądów, uczestnictwo w badaniach na tematy, które ich interesują oraz dostarczenie cennych informacji badawczych.

W jakiej formie mogą być przeprowadzane indywidualne wywiady pogłębione?

Istnieje kilka form, w jakich mogą być przeprowadzane indywidualne wywiady pogłębione (techniki wywiadów). Oto kilka przykładów:

 • Wywiady twarzą w twarz: Wywiady twarzą w twarz są jednym z najczęściej stosowanych sposobów przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych. W tym przypadku badacz przeprowadza rozmowę z uczestnikiem bezpośrednio, zwykle w prywatnym pomieszczeniu lub w miejscu, które zapewnia prywatność i skupienie.
 • Wywiady telefoniczne: Wywiady telefoniczne są inną popularną formą przeprowadzania indywidualnych wywiadów pogłębionych. W tym przypadku badacz przeprowadza rozmowę z uczestnikiem przez telefon, co może być korzystne, gdy uczestnik mieszka w odległym miejscu lub ma ograniczoną mobilność.
 • Wywiady online: W dzisiejszych czasach wywiady online stają się coraz popularniejsze. W tym przypadku badacz przeprowadza rozmowę z uczestnikiem za pośrednictwem platformy do wideokonferencji lub innej aplikacji do komunikacji online, co pozwala na przeprowadzenie wywiadu z uczestnikiem z dowolnego miejsca na świecie.
 • Wywiady pisemne: Wywiady pisemne są inną formą indywidualnych wywiadów pogłębionych. W tym przypadku badacz przesyła kwestionariusz z pytaniami do uczestnika, który następnie udziela odpowiedzi na piśmie. Ta forma wywiadu pozwala na większą kontrolę nad procesem zbierania danych, ale może być bardziej czasochłonna niż inne formy.

Podsumowując, indywidualne wywiady pogłębione mogą być przeprowadzane w różnych formach, takich jak wywiady twarzą w twarz, wywiady telefoniczne, wywiady online oraz wywiady pisemne. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a wybór najlepszej formy zależy od specyfiki badania oraz preferencji badacza i uczestnika.